Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

Current Status
Not Enrolled
Price
999 999 999,00 €
Get Started

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele.

Käesolev koolitus on koostatud vastavalt tervise- ja tööministri määrusele Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses

Õppekava rühm
Töötervishoid ja -kaitse

Õppekeel
Eesti

Õppe kogumaht
24 akadeemilist tundi

Õppekeskkonna kirjeldus
Internetipõhine õppekeskkond
Kui õppijale on ligipääs koolitusele võimaldatud, siis õppijal on õppekeskkonnale ligipääs ööpäevaringselt kuni koolituse lõpetamiseni.

Koolituse sisu:

1. teema: ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve

2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil: struktuur töökeskkonnasüsteemis ja õiguslikud alused
2.2. Töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
2.3. Esmaabi korraldus ettevõttes
2.4. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.5. Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
2.6. Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine
2.7. Töötajate tervisekontrolli korraldamine
2.8. Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas

3. teema: OHUTEGURID JA RISKIANALÜÜS
3.1. Töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
3.2. Riski hindamise meetodid
3.3. Riskide ohjamise abinõud
3.4. Tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe
3.5. Ergonoomia ja töökohtade kohandamine

4. teema: NÄIDISED
4.1. Riskianalüüsi näidis
4.2. Tegevuskava näidis

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi registreeringule nr 214207 ning EV Sotsialministeeriumi määrusele nr 50, vastu võetud 22.11.2018. “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”
Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (uus redaktsioon alates 01.08.2022).

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena:

  • tead tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust ohutu töökeskkonna loomisel;
  • tead töökeskkonna ohutegureid ja oskad neid ennetada;
  • oskad koostada ettevõtte riskianalüüsi;
  • oskad koostada ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava.

Koolituse täismahus õppekava leiad siit: LISA ÕPPEKAVA LEHT

Kogu õpe toimub internetipõhises koolituskeskkonnas ehk kuskile tulema/minema ei pea.

Koolitusele registreerumise eeltingimus on, et õppija omab baasteadmisi arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema, sisestades talle e-postile saadetud kasutajatunnuse ja parooli.

Testi edukalt sooritanutele väljastatakse vastav tunnistus koolituse läbimise kohta. Tunnistuse saamiseks peab testi sooritamisel olema õigete vastuste osakaal vähemalt 75%.  Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt õppija e-posti aadressile, mille õppija on sisestanud koolitusele registreerumisel.

Sinu koolitaja:

Aivar Pehme
kvalifikatsioon: majandusalane kõrgharidus, Tallinna Tehnikaülikool
erialane kogemus: suurettevõtte (350+ töötajat) töökeskkonnavolinik

Scroll to Top