1. Õppekava nimetus
Toiduhügieeni 5 AK H koolitus

2. Õppekava rühm
Töötervishoid ja -kaitse

3. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead:

  • millised on toidu saastumise ohud;
  • kuidas kaitsta toitu ohu eest;
  • kuidas ma ülesannete ulatuses toiduhügieeni tagada.

4. Õpingute alustamise tingimused
Õppijal peavad olema baasteadmised arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

Auditoorse tööosakaal – 0 akadeemilist tundi
Praktilise töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Iseseisva töö osakaal – 5 akadeemilist tundi

Õppe kogumaht – 5 akadeemilist tundi

6. Õppe sisu

1. teema: Toiduhügieeni põhimõtted

2. teema: Mikroorganismid

3. teema: Toiduainete kaudu levivad haigused

4. teema: Toidu saastumine

5. teema: Toidu säilitamine

6. teema: Toidu valmistamine, toidukaupade pakendamine ja märgistamine

7. teema: Puhastamine ja desinfitseerimine

8. teema: Kahjuritõrje

9. teema: Toidukäitleja hügieen

10. teema: Enesekontrolli põhimõtted

11. teema: Õigusaktid

7. Õppekeskkonna kirjeldus
Internetipõhine õppekeskkond, mis asub koolitaja veebilehel. Õppekeskonnale on õppijal ligipääs 24/7.

8. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud põhjalik õppematerjal, mis asub õppekeskkonna koolitusplatvormil.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st. Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajal peab olema kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus ning koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

11. Õppekava muutmise aeg
01.09.2022

Scroll to Top